زادعلیم

زادعلیم

زادعلیم

زادعلیم

زادعلیم

۳ مطلب در مهر ۱۳۹۵ ثبت شده است

گلچین عکس های بسیار زیبا از کوروش و مقبره و جملات کوروش کبیر

کوروش کبیر , کوروش , سخنان کوروش کبیر , عکس کوروش کبیر , منشور کوروش کبیر

گلچین عکس های بسیار زیبا از کوروش و مقبره و جملات کوروش کبیر

کوروش کبیر , کوروش , سخنان کوروش کبیر , عکس کوروش کبیر , منشور کوروش کبیر

گلچین عکس های بسیار زیبا از کوروش و مقبره و جملات کوروش کبیر

کوروش کبیر , کوروش , سخنان کوروش کبیر , عکس کوروش کبیر , منشور کوروش کبیر

عکس نوشته کوروش کبیر

گلچین عکس های بسیار زیبا از کوروش و مقبره و جملات کوروش کبیر

کوروش کبیر , کوروش , سخنان کوروش کبیر , عکس کوروش کبیر , منشور کوروش کبیر

گلچین عکس های بسیار زیبا از کوروش و مقبره و جملات کوروش کبیر

عکس نوشته کوروش کبیر
کوروش کبیر , کوروش , سخنان کوروش کبیر , عکس کوروش کبیر , منشور کوروش کبیر

گلچین عکس های بسیار زیبا از کوروش و مقبره و جملات کوروش کبیر

کوروش کبیر , کوروش , سخنان کوروش کبیر , عکس کوروش کبیر , منشور کوروش کبیر

گلچین عکس های بسیار زیبا از کوروش و مقبره و جملات کوروش کبیر

کوروش کبیر , کوروش , سخنان کوروش کبیر , عکس کوروش کبیر , منشور کوروش کبیر

گلچین عکس های بسیار زیبا از کوروش و مقبره و جملات کوروش کبیر

کوروش کبیر , کوروش , سخنان کوروش کبیر , عکس کوروش کبیر , منشور کوروش کبیر

گلچین عکس های بسیار زیبا از کوروش و مقبره و جملات کوروش کبیر

کوروش کبیر , کوروش , سخنان کوروش کبیر , عکس کوروش کبیر , منشور کوروش کبیر

گلچین عکس های بسیار زیبا از کوروش و مقبره و جملات کوروش کبیر

کوروش کبیر , کوروش , سخنان کوروش کبیر , عکس کوروش کبیر , منشور کوروش کبیر

گلچین عکس های بسیار زیبا از کوروش و مقبره و جملات کوروش کبیر

کوروش کبیر , کوروش , سخنان کوروش کبیر , عکس کوروش کبیر , منشور کوروش کبیر

گلچین عکس های بسیار زیبا از کوروش و مقبره و جملات کوروش کبیر

کوروش کبیر , کوروش , سخنان کوروش کبیر , عکس کوروش کبیر , منشور کوروش کبیر

گلچین عکس های بسیار زیبا از کوروش و مقبره و جملات کوروش کبیر

کوروش کبیر , کوروش , سخنان کوروش کبیر , عکس کوروش کبیر , منشور کوروش کبیر

گلچین عکس های بسیار زیبا از کوروش و مقبره و جملات کوروش کبیر

کوروش کبیر , کوروش , سخنان کوروش کبیر , عکس کوروش کبیر , منشور کوروش کبیر

گلچین عکس های بسیار زیبا از کوروش و مقبره و جملات کوروش کبیر

کوروش کبیر , کوروش , سخنان کوروش کبیر , عکس کوروش کبیر , منشور کوروش کبیر

گلچین عکس های بسیار زیبا از کوروش و مقبره و جملات کوروش کبیر

کوروش کبیر , کوروش , سخنان کوروش کبیر , عکس کوروش کبیر , منشور کوروش کبیر

گلچین عکس های بسیار زیبا از کوروش و مقبره و جملات کوروش کبیر

کوروش کبیر , کوروش , سخنان کوروش کبیر , عکس کوروش کبیر , منشور کوروش کبیر

گلچین عکس های بسیار زیبا از کوروش و مقبره و جملات کوروش کبیر

کوروش کبیر , کوروش , سخنان کوروش کبیر , عکس کوروش کبیر , منشور کوروش کبیر

گلچین عکس های بسیار زیبا از کوروش و مقبره و جملات کوروش کبیر

کوروش کبیر , کوروش , سخنان کوروش کبیر , عکس کوروش کبیر , منشور کوروش کبیر

گلچین عکس های بسیار زیبا از کوروش و مقبره و جملات کوروش کبیر

کوروش کبیر , کوروش , سخنان کوروش کبیر , عکس کوروش کبیر , منشور کوروش کبیر

گلچین عکس های بسیار زیبا از کوروش و مقبره و جملات کوروش کبیر

کوروش کبیر , کوروش , سخنان کوروش کبیر , عکس کوروش کبیر , منشور کوروش کبیر

گلچین عکس های بسیار زیبا از کوروش و مقبره و جملات کوروش کبیر

کوروش کبیر , کوروش , سخنان کوروش کبیر , عکس کوروش کبیر , منشور کوروش کبیر

گلچین عکس های بسیار زیبا از کوروش و مقبره و جملات کوروش کبیر

کوروش کبیر , کوروش , سخنان کوروش کبیر , عکس کوروش کبیر , منشور کوروش کبیر

گلچین عکس های بسیار زیبا از کوروش و مقبره و جملات کوروش کبیر

کوروش کبیر , کوروش , سخنان کوروش کبیر , عکس کوروش کبیر , منشور کوروش کبیر

گلچین عکس های بسیار زیبا از کوروش و مقبره و جملات کوروش کبیر

کوروش کبیر , کوروش , سخنان کوروش کبیر , عکس کوروش کبیر , منشور کوروش کبیر

گلچین عکس های بسیار زیبا از کوروش و مقبره و جملات کوروش کبیر

کوروش کبیر , کوروش , سخنان کوروش کبیر , عکس کوروش کبیر , منشور کوروش کبیر

گلچین عکس های بسیار زیبا از کوروش و مقبره و جملات کوروش کبیر

کوروش کبیر , کوروش , سخنان کوروش کبیر , عکس کوروش کبیر , منشور کوروش کبیر

گلچین عکس های بسیار زیبا از کوروش و مقبره و جملات کوروش کبیر

کوروش کبیر , کوروش , سخنان کوروش کبیر , عکس کوروش کبیر , منشور کوروش کبیر

گلچین عکس های بسیار زیبا از کوروش و مقبره و جملات کوروش کبیر

کوروش کبیر , کوروش , سخنان کوروش کبیر , عکس کوروش کبیر , منشور کوروش کبیر

گلچین عکس های بسیار زیبا از کوروش و مقبره و جملات کوروش کبیر

کوروش کبیر , کوروش , سخنان کوروش کبیر , عکس کوروش کبیر , منشور کوروش کبیر

گلچین عکس های بسیار زیبا از کوروش و مقبره و جملات کوروش کبیر

کوروش کبیر , کوروش , سخنان کوروش کبیر , عکس کوروش کبیر , منشور کوروش کبیر

گلچین عکس های بسیار زیبا از کوروش و مقبره و جملات کوروش کبیر

کوروش کبیر , کوروش , سخنان کوروش کبیر , عکس کوروش کبیر , منشور کوروش کبیر

گلچین عکس های بسیار زیبا از کوروش و مقبره و جملات کوروش کبیر

کوروش کبیر , کوروش , سخنان کوروش کبیر , عکس کوروش کبیر , منشور کوروش کبیر

گلچین عکس های بسیار زیبا از کوروش و مقبره و جملات کوروش کبیر

کوروش کبیر , کوروش , سخنان کوروش کبیر , عکس کوروش کبیر , منشور کوروش کبیر
کوروش کبیر , کوروش , سخنان کوروش کبیر , عکس کوروش کبیر , منشور کوروش کبیر

کوروش کبیر

  • عباس زادعلی

جدیدترین و شیک ترین عکس های پروفایل مهر 1395

چهارشنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۰۸:۱۳ ب.ظ

جدیدترین و شیک ترین عکس های پروفایل مهر 1395

عکس پروفایل , عکس پروفایل دخترونه , عکس پروفایل زیبا , عکس پروفایل فانتزی , عکس پروفایل غمگین

جدیدترین و شیک ترین عکس های پروفایل مهر 1395

عکس پروفایل , عکس پروفایل دخترونه , عکس پروفایل زیبا , عکس پروفایل فانتزی , عکس پروفایل غمگین

جدیدترین و شیک ترین عکس های پروفایل مهر 1395

عکس پروفایل , عکس پروفایل دخترونه , عکس پروفایل زیبا , عکس پروفایل فانتزی , عکس پروفایل غمگین

جدیدترین و شیک ترین عکس های پروفایل مهر 1395

عکس پروفایل , عکس پروفایل دخترونه , عکس پروفایل زیبا , عکس پروفایل فانتزی , عکس پروفایل غمگین

جدیدترین و شیک ترین عکس های پروفایل مهر 1395

عکس پروفایل , عکس پروفایل دخترونه , عکس پروفایل زیبا , عکس پروفایل فانتزی , عکس پروفایل غمگین

جدیدترین و شیک ترین عکس های پروفایل مهر 1395

عکس پروفایل , عکس پروفایل دخترونه , عکس پروفایل زیبا , عکس پروفایل فانتزی , عکس پروفایل غمگین

جدیدترین و شیک ترین عکس های پروفایل مهر 1395

عکس پروفایل , عکس پروفایل دخترونه , عکس پروفایل زیبا , عکس پروفایل فانتزی , عکس پروفایل غمگین

جدیدترین و شیک ترین عکس های پروفایل مهر 1395

عکس پروفایل , عکس پروفایل دخترونه , عکس پروفایل زیبا , عکس پروفایل فانتزی , عکس پروفایل غمگین

جدیدترین و شیک ترین عکس های پروفایل مهر 1395

عکس پروفایل , عکس پروفایل دخترونه , عکس پروفایل زیبا , عکس پروفایل فانتزی , عکس پروفایل غمگین

جدیدترین و شیک ترین عکس های پروفایل مهر 1395

عکس پروفایل , عکس پروفایل دخترونه , عکس پروفایل زیبا , عکس پروفایل فانتزی , عکس پروفایل غمگین

جدیدترین و شیک ترین عکس های پروفایل مهر 1395

عکس پروفایل , عکس پروفایل دخترونه , عکس پروفایل زیبا , عکس پروفایل فانتزی , عکس پروفایل غمگین

جدیدترین و شیک ترین عکس های پروفایل مهر 1395

عکس پروفایل , عکس پروفایل دخترونه , عکس پروفایل زیبا , عکس پروفایل فانتزی , عکس پروفایل غمگین

جدیدترین و شیک ترین عکس های پروفایل مهر 1395

عکس پروفایل , عکس پروفایل دخترونه , عکس پروفایل زیبا , عکس پروفایل فانتزی , عکس پروفایل غمگین

عکس پروفایل

  • عباس زادعلی

قرص مترونیدازول

چهارشنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۲ ب.ظ

عوارض و فواید “قرص مترونیدازول”+ نحوه و مقدار مصرف “مترونیدازول”

مترونیدازول,مترونیدازول 250,مترونیدازول واژینال,مترونیدازول و آموکسی سیلین,مترونیدازول دندان,مترونیدازول در بارداری,مترونیدازول برای عفونت واژن,مترونیدازول 250 چیست,مترونیدازول در شیردهی,مترونیدازول عفونت ادراری,Metronidazole 250 Mg,Metronidazole 250 Mg For Dogs,Metronidazole 250,Metronidazole 250 Mg For Bv,Metronidazole 250 Mg Price,Metronidazole 250 Mg En Espanol,Metronidazole 250 Mg While Pregnant,Metronidazole 250 Mg For Puppies,Thuoc Metronidazol 250 Mg,مترونیدازول واژینال در بارداری,مترونیدازول واژینال 500,مترونیدازول واژینال در شیردهی,مترونیدازول واژینال,قرص مترونیدازول واژینال,عوارض مترونیدازول واژینال,پماد مترونیدازول واژینال,کاربرد مترونیدازول واژینال,ژل واژینال مترونیدازول 75,آموکسی سیلین و مترونیدازول عفونت دندان,مترونیدازول آموکسی سیلین,مصرف همزمان مترونیدازول و آموکسی سیلین,مترونیدازول با آموکسی سیلین,مترونیدازول یا آموکسی سیلین,مترونیدازول دندان درد,مترونیدازول دندانپزشکی,مترونیدازول دندان هر چند ساعت,مترونیدازول+عفونت دندان,مترونیدازول برای دندان,مترونیدازول آبسه دندان,مترونیدازول در دندانپزشکی,مترونیدازول برای دندان درد,قرص مترونیدازول دندان درد,مترونیدازول در بارداری,مصرف مترونیدازول در بارداری,عوارض مترونیدازول در بارداری,خوردن مترونیدازول در بارداری,مترونیدازول در دوران بارداری,شیاف مترونیدازول در بارداری,پماد مترونیدازول در بارداری,مترونیدازول در اوایل بارداری,قرص مترونیدازول برای عفونت واژن,مترونیدازول برای درمان عفونت واژن,میزان مصرف مترونیدازول برای عفونت واژن,مترونیدازول 250 عفونت واژن,طریقه مصرف قرص مترونیدازول برای عفونت واژن,مصرف مترونیدازول برای عفونت واژن,مصرف قرص مترونیدازول برای عفونت واژن,قرص مترونیدازول برای درمان عفونت واژن,قرص مترونیدازول 250 چیست؟,داروی مترونیدازول 250 چیست,مترونیدازول 250 برای چیست,مترونیدازول در شیردهی,مصرف مترونیدازول در شیردهی,قرص مترونیدازول در شیردهی,مترونیدازول در دوران شیردهی,عوارض مترونیدازول در شیردهی,مترونیدازول در زمان شیردهی,جایگزین مترونیدازول در شیردهی,مترونیدازول 250 در شیردهی,مترونیدازول شیردهی,مترونیدازول عفونت ادراری,مترونیدازول و عفونت ادراری,مترونیدازول برای عفونت ادراری,مترونیدازول برای درمان عفونت ادراری,قرص مترونیدازول برای عفونت ادراری,قرص مترونیدازول عفونت ادراری,مترونیدازول در درمان عفونت ادراری,تاثیر مترونیدازول بر عفونت ادراری

قرص مترونیدازول , مترونیدازول , قرص مترونیدازول چیست , عوارض قرص مترونیدازول 250 , نحوه مصرف قرص مترونیدازول

مترونیدازول

آشنایی با قرص مترونیدازول

از لحاظ علمی قرص مترونیدازول (METRONIDAZOLE) یک داروی موثر است که برای درمان بعضی از عفونت ها مصرف می شود.گروهی از آنتی بیوتیک ها هستند که به نیتروایمیدازول مشهور هستند و مترونیدازول نیز به این گروه تعلق دارد.شاید برایتان جالب باشد که مترونیدازول فقط بر روی عفونت های باکتریایی و تک یاختگان اثر دارد و بر روی عفونت های ویروسی بی تاثیر است.اگر بیش از حد و غیر اصولی از مترونیدازول استفاده کنیم کترایی اش کم می شود.

قرص مترونیدازول به چه دلیل تجویز می شود؟

قرص مترونیدازول برای از بین بردن باکتری ها و میکروارگانیسم ها که باعث عفونت در دستگاه تولید مثل، دستگاه گوارش، پوست، واژن و سایر قسمت های بدن هستند، تجویز و مصرف می شود و اگر درست و اصولی مصرف شود بسیار مفید و موثر خواهد بود.بسیاری از دکترها قرص مترونیدازول را همراه با داروهای ضد زخم برای درمان زخم معده تجویز می نمایند.

قرص مترونیدازول , مترونیدازول , قرص مترونیدازول چیست , عوارض قرص مترونیدازول 250 , نحوه مصرف قرص مترونیدازول

قرص مترونیدازول

نحوه مصرف قرص مترونیدازول چگونه است؟

اگر قرص مترونیدازول را همراه با غذا یا آب زیاد و یا شیر مصرف نمایید از ناراحتی معده جلوگیری می کند.نمی توان گفت چه مقدار قرص مترونیدازول مصرف کنید چرا که به نوع بیماری شما و عفونت و واکنش بدنتان وابسته است.تا زمانیکه قرص های تجویز شده تمام نشده دست از مصرف برندارید حتی اگر به ظاهر خوب شده باشید

عوارض جانبی قرص مترونیدازول چیست؟

قرص مترونیدازول ممکن است باعث عوارض زیر شود

سرگیجه

سردرد

اسهال

تهوع

استفراغ

معده درد

کاهش اشتها

یبوست

خشکی دهان

قرص مترونیدازول , مترونیدازول , قرص مترونیدازول چیست , عوارض قرص مترونیدازول 250 , نحوه مصرف قرص مترونیدازول

قرص مترونیدازول 250

اگر دچار موارد فوق شدید حتما به دکتر مراجعه کنید

مصرف قرص مترونیدازول می تواند باعث سیاه شدن ادرار شود ولی مشکل زا نیست.پزشکان فقط به این دلیل قرص مترونیدازول را تجویز می کنند چون معتقدند که فواید این قرص برای بیمار بیش از ضرر هایش است.اکثرا این دارو مشکلی را در افراد ایجاد نمی کند.

اگر مشکلات زیر را پس از مصرف قرص مترونیدازول در شما به وجود آمد حتما پزشکتان را در جریان بگذارید

بی ثباتی، تشنج، تغییرات خلقی و ذهنی (همچون گیجی)، بی حسی و سوزن سوزن شدن دست ها و یا ادرار دردناک

اگر تغییراتی غیرمعمول ولی بسیار جدی، همچون درد چشم ها، سردرد شدید و مداوم، تغییرات ناگهانی در بینایی، خشکی و درد گردن، گلودرد، تب مزمن، خونریزی و کبودی غیرطبیعی، درد شدید شکم و تهوع و استفراغ مداوم و شدید برای شما اتفاق افتاد، سریعا پزشک خود را باخبر نمایید.استفاده بلند مدت می تواند برفک دهان و یا نوع جدیدی عفونت قارچی واژنی را بوجود بیاورد.اگر برفک دهان و یا ترشحات چرکی در واژن خود مشاهده نمودید، پزشکتان را در جریان گذارید.واکنش و حساسیت بسیار شدید و جدی به این دارو، غیرمعمول است اما اگر اتفاق افتاد سریعا با اورژانس تماس حاصل فرمایید.لیست ارائه شده، عوارض جانبی کامل این دارو نیست و در صورتیکه مشکل دیگری حس کردید با پزشکتان تماس حاصل نمایید.

اگر مصرف قرص مترونیدازول را فراموش کردید چکار باید کنید؟

در صورت فراموش کردید که سر ساعت قرص مترونیدازول را بخورید بلافاصله پس از یادآوری مصرف نمایید به شرطی که نوبت بعدی خوردن قرص نشده باشد.همه ی موارد در مورد داروهای دیگر را در مورد قرص مترونیدازول رعایت کنید و از رطوبت و گرما و دسترس کودکان دور نگه دارید

قرص مترونیدازول , مترونیدازول , قرص مترونیدازول چیست , عوارض قرص مترونیدازول 250 , نحوه مصرف قرص مترونیدازول

قرص مترونیدازول 500

چند نکته در مورد قرص مترونیدازول

در صورت حساسیت به قرص مترونیدازول به پزشک اطلاع دهید

اگر داروی رقیق کننده خون دارید به پزشکتان اطلاع دهید(وارفارین، آستمیزول، لیتیوم، …)

اگر مبتلا به بیماری های خونی، کلیه، کبد و یا بیماری کرون هستید یا قبلا بوده اید به پزشکتان اطلاع دهید

در صورتی بارداری یا قصد باردار شدن و شیر دادن به پزشکتان اطلاع دهید

قرص مترونیدازول می تواند باعث جساسیت پوستی شود

اگر بعد از سه روز بهتر نشدید به پزشکتان اطلاع دهید

در موقع مصرف از استفاده از نوشابه های الکلی بپرهیزید

قرص مترونیدازول , مترونیدازول , قرص مترونیدازول چیست , عوارض قرص مترونیدازول 250 , نحوه مصرف قرص مترونیدازول

طریقه مصرف قرص مترونیدازول

قرص مترونیدازول چگونه با عفونت ها مبارزه می کند؟

ابتدا مترونیدازول در سلول جذب می شود و تحت واکنش‌های درون سلولی احیا می شود و به متابولیت‌های سمی تبدیل می‌ شود.متابولیت‌های مترونیدازول سبب آسیب دی-ان-آی DNA سلولی می‌شوند. از آنجا که واکنشهای احیای مربوط به تولید این متابولیت‌ها تنها درسلولهای بی هوازی رخ می‌دهند، سلول‌های انسان و باکتری‌های هوازی تا حد زیادی از آسیب مصونند.

قرص مترونیدازول

  • عباس زادعلی