زادعلیم

زادعلیم

زادعلیم

زادعلیم

زادعلیم

۳۰ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

دندان در خواب دیدن و تعبیر خواب دندان

جمعه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۲:۵۳ ب.ظ

دندان در خواب دیدن و تعبیر خواب دندان

حضرت دانیال گوید: دندان به خواب اهل بیت صاحب خواب است تعبیر خواب دندان و دندانهای بالا دلالت کند بر نرینه و دندان زیرین، دلالت کند بر مادینه و دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر و پدر است و دندانهائی که بر جنب آن باشند، دلیل بر عم و فرزندان و عمان کند و دندانهائی که بر جنبِ دندانهای دیگر است که آن را ثنایا خوانند، دلیل بر مهتر و بزرگ خاندان کند و دندانهای دیگر، دلیل بر خالان تعبیر خواب دندان و فرزندان خال کند و دندانهای پسین، دلیل بر کسی کند که از خویشانِ دور باشد و بعضی از معبران گویند: دندانهای پیشین …

 تعبیر خواب دندان , تعبیرخواب دندان , دندان در خواب دیدن

دندان در خواب دیدن و تعبیر خواب دندان

و آن چه از جانب دست است، تعبیر خواب دندان دلیل بر پدر و مادر کند. اگر بیند دندان پیشین او می جنبید، دلیل که از این جماعت که وصف کردیم یکی بیمار شود. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند دندان پیشین او بر کف دستش افتاد یا بر کنار یا بر زمین افتاد و به خاک آلوده نگردید، دلیل که او فرزندی یا خواهری یا برادری آید، اگر بیند دندان پیشین او بر زمین افتاد و در میان خاک ضایع گردید، دلیل که از این جماعت یکی هلاک شود، یا جدا شود، چنانکه هیچکس از وی نشان ندهد. اگر بیند بعضی از دندان بشکست یا ضایع شد، دلیل که به یکی از ایشان بلا و آفتی رسد. اگر بیند دندان پیشین او کوفته شد، دلیل که او را با چنان کسان خصومت افتد. اگر بیند یکی از دندان پیشین او کنده شد، دلیل که یکی از این جماعت تعبیر خواب دندان را سخنی زشت گوید و از وی مفارقت جوید. اگر بیند دندانهای پیشین او زیاده شد یا خوب و پاکیزه شد، دلیل که یکی از کسان را خیر و خرمی و زیادی رفعت و منزلت است. اگر بیند در جنب دندان تعبیر خواب دندان پیشین او دندان زیرین است، دلیل که او دختری آید. اگر بیند جمله دندانهایش بر دندانهای دیگر، چون تاویل دندانهای پیشین باید کرد و هر دندانی که تعلق بدان کس دارد. اگر بیند دندانهای او از آبگینه بود یا از سیم یا از سفال و مانندآن، دلیل که اجل او نزدیک آمده باشد. اگر بیند که از دل او دندان رسته است، دلیل که زود هلاک شود و بعضی از معبران گویند: افتادن دندان، گذاردن وام است و بعضی گویند، دلیل که زود هلاک شود و بعضی گویند، دلیل تعبیر خواب دندان بر جنگ و خصومت است. ابراهیم کرمانی گوید: دندان بالا در مقابل چشم است، دلیل بر نرینه کند و دندان زیرین در مقابل پیشانی است، دلیل بر مادینه کند. اگر بیند دندانهایش جمله در کنارش افتاد، پس جمله را در کف خود گرفت، دلیل که خویشان خود را جمع کند و نگذارد که از او جدا گردند. اگر بیند از دندانهای او بوی خوش می آمد، دلیل که خویشان بر وی ثنا گویند. اگر به خلاف این بیند،

دندان در خواب دیدن و تعبیر خواب دندان

 تعبیر خواب دندان , تعبیرخواب دندان , دندان در خواب دیدن

دندان در خواب دیدن و تعبیر خواب دندان

دلیل که خویشان بر وی غیبت کنند. اگر بیند دندانش درد می کرد و برکند، دلیل که مال یابد. اگر بیند دندان او سیاه شد، او را غم و اندوه رسد. اگر بیند که دندانهایش افتاده بود و در کهنه بست، دلیل که او تعبیر خواب دندان راعمری دراز است، چنانکه همه تبارِ خویش را در گور کند. جابر مغربی گوید: اگر بیند که دندانش درد می کرد و در دست فرا گرفت، دلیل که منفعت یابد و منفعت از سی درم کمتر نباشد و زیاده از صد درم نباشد، به دست چپ گرفتن آن منفعت کم از سیصد درم نبوده و زیاده از ده هزار درم نباشد. اگر به هر دو دست گرفت، دلیل که مال فراوان یابد. اگر بیند که از دهان دندانی خون آلود فرا گرفت، دلیل که منفعت را از آن کس است که آن دندان برگیرد، لکن او مصیبتی رسد. اگر بیند که بعضی تعبیر خواب دندان از دندانهایش ناپدید شد، دلیل که به عدد آن از خویشان وی به غربت روند و به سلامت باز آیند. اگر بیند که همه دندانهای وی در میان زبان جمع شد و دیگر باز جای خود نشست، دلیل که خویشان وی شکایت کنند از او. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن دندان ها در خواب بر شش وجه است. اول: اهل بیت. دوم: مال. تعبیر خواب دندان سوم: منفعت. چهارم: غم و اندوه. پنجم: مصرف. ششم: مفارقت از خویشان.  

تعبیر خواب دندان

 • عباس زادعلی

دستور و عوارض و معایب برنامه “رژیم کانادایی” 15 روزه

پنجشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۶:۳۹ ب.ظ

دستور و عوارض و معایب برنامه “رژیم کانادایی” 15 روزه

,رژیم لاغری کانادایی,رژیم لاغری کانادایی 15 روزه,رژیم لاغری کانادایی در ماه رمضان,رژیم لاغری کانادایی,رژیم لاغری کانادایی 13 روزه,رژیم لاغری 15 روزه کانادایی,رژیم لاغری کانادایی پانزده روزه,رژیم لاغری کانادایی اصل,رژیم لاغری کانادایی ۱۵روزه,رژیم لاغری کانادایی در 15 روز,رژیم لاغری کانادایی 15 روزه,رژیم لاغری 15 روزه کانادایی + برنامه غذایی,رژیم غذایی کانادایی 15 روزه,رژیم غذایی کانادایی 15 روزه,رژیم لاغری 15 روزه ی کانادایی,رژیم غذایی لاغری 15 روزه کانادایی,دستور رژیم لاغری 15 روزه کانادایی,دانلود رژیم لاغری کانادایی 15 روزه,عوارض رژیم لاغری کانادایی 15 روزه,رژیم لاغری کانادایی اصلی,رژیم لاغری کاناداییی,رژیم غذایی کانادایی 13 روزه,رژیم غذایی 15 روزه کانادایی,رژیم لاغری 15 روزه کانادایی,رژیم لاغری 15 روزه کانادائی,رژیم لاغری 15 روزه کانادائی,رژیم سریع لاغری 15 روزه کانادایی,رژیم غذایی 15 روزه کانادایی,رژیم غذایی کانادایی پانزده روزه,رژیم لاغری 15 روزه کانادا,رژیم غذایی کانادایی اصلی,رژیم لاغری کانادایی نسخه اصلی,رژیم غذایی کانادایی ۱۵ روزه,رژیم غذایی کانادایی در 15 روز,رژیم غذایی کانادایی 15 روز,رژیم لاغری 15 روز کانادایی

دستور و عوارض و معایب برنامه "رژیم کانادایی" 15 روزه

رژیم لاغری کانادایی یک رژیم لاغری 15 روزه و فوق العاده است و بسیار دقیق است.پس هرگز چیزی را کم و کاست نکنید و چیزی را هم اضافه نخورید که تمام تلاشتان را به باد می دهد.پس این رژیم را دقیق انجام دهید و اگر به هر دلیلی نتوانستید آن را اجرا کنید و نیمه تمام ماند دو ماه دیگر شروع کنید.تحقیقات نشان می دهد که اثر این رژیم لاغری یک سال است

دستور روز اول رژیم لاغری کانادایی

سخت ترین قدم ،قدم اول است ولی برنده کسی است که قدم آخر را بر میدارد

صبحانه = 1 فنجان قهوه + 1 حبه قند

ناهار = 2 عدد تخم مرغ آب پز + 1 عدد گوجه فرنگی + مقداری اسفناج پخته

شام = 300 گرم گوشت پخته یا کباب شده + کاهو + 1 قاشق غذاخوری آبلیمو

دستور روز دوم رژیم لاغری کانادایی

گاهی وقتا لازمه مثل یک رهبر ارکستر رفتار کنیم :

به همه پشت کنیم و مشغول کار خودمون باشیم

چون درست بعد از اینکه کارمون تموم شد ، همه ی اون کسانی که بهشون پشت کرده بودیم

مجبورن بلند بشن و تشویقمون کنن .

صبحانه = 1 فنجان قهوه + 1 حبه قند

ناهار = 10 ورق کالباس مرغ + 1 لیوان ماست کم چرب

شام = 300 گرم گوشت پخته یا کباب شده +کاهو + 1 قاشق غذاخوری آبلیمو

دستور روز سوم رژیم لاغری کانادایی

برای اندیشیدن زمان صرف کنید ؛

ولی وقتی که زمان عمل فرا رسید ، دیگر فکر نکنید ، عمل کنید.ناپلئون بناپارت

صبحانه = 1 فنجان چای + 2 عدد خرما

ناهار = 1/2 سینه مرغ پخته یا کباب شده + کاهو بدون آبلیمو

شام = سالاد کرفس + کلم + گوجه فرنگی + سس آبلیمو

دستور روز چهارم رژیم لاغری کانادایی

با مشکلات تان آرام برخورد کنید ؛

تا نوع برخوردتان مشکل بعدى نباشد …

صبحانه = 1 فنجان قهوه + 1 حبه قند + 1 ورق نان تست

ناهار = 4 لیوان آب میوه ( آب سیب یا هویج بهتر است ) + 1 لیوان ماست کم چرب

شام = 2 عدد تخم مرغ آب پز + 2 عدد هویج پخته و رنده شده + 200 گرم پنیر

دستور روز پنجم رژیم لاغری کانادایی

خیلی از آدمها هستند که به شما میگویند :

” نمیتوانی! “

کاری که باید انجام دهید این است که برگردید و بگویید :

” حالا تماشا کن … “

صبحانه = 1 فنجان قهوه + 1 حبه قند + 1 ورق نان تست

ناهار = 1 عدد ماهی متوسط پخته یا کباب شده + 1 قاشق چایخوری کره + مقداری آبلیمو

شام = 1/2 سینه مرغ + کاهو + 1 قاشق غذاخوری آبلیمو + 1 قاشق غذاخوری روغن زیتون

دستور روز ششم رژیم لاغری کانادایی

آنکس که میگوید : ” نمی توانی ”  و ” نخواهی توانست” ؛

احتمالا همان کسی است که :

از اینکه  بتوانی انجامش دهی و موفق شوی ؛

میترسد .

صبحانه = 1 فنجان چای + 2 عدد خرما

ناهار = 10 ورق کالباس مرغ + 1 فنجان ماست کم چرب

شام = 1/2 سینه مرغ + کاهو + 1 قاشق غذاخوری آبلیمو + 1 قاشق غذاخوری روغن زیتون

دستور روز هفتم رژیم لاغری کانادایی

خوشبحال اونهایی که :

“خوب” بودنشون ، جلوی “عالی” شدن اونها رو نگرفته …

السابقون السابقون …

صبحانه = 1 فنجان قهوه + 1 حبه قند + 1 ورق نان تست

ناهار = 2 عدد تخم مرغ سفت آب پز + 1 ورق کالباس + کاهو

شام = سالاد کلم + گوجه فرنگی + سس آبلیمو + 1 عدد میوه

دستور روز هشتم رژیم لاغری کانادایی

همه ی بزرگترین کارها و چیزها در این دنیا، توسط افراد ساده ای به انجام رسیده اند که برای فکر و ایده ای که به ظاهر غیر ممکن بوده است همت و تلاش نموده اند …

صبحانه = 1 فنجان قهوه + 1 حبه قند

ناهار = 1/2 سینه مرغ پخته یا کباب شده + کاهو + 1 قاشق غذاخوری آبلیمو

شام = 300 گرم گوشت پخته یا کباب شده + کاهو + 1 قاشق غذاخوری آبلیمو + 1 عدد میوه

دستور روز نهم رژیم لاغری کانادایی

عامل کلیدی تمام موفقیتها “عمل کردن”  است …

صبحانه = 1 لیوان شیر

ناهار = 1/2 سینه مرغ پخته یا کباب شده + کاهو + 1 قاشق غذاخوری آبلیمو

شام = کاهو + خیار + گوجه فرنگی + سس آبلیمو + 1 عدد میوه

دستور روز دهم رژیم لاغری کانادایی

هیچ رازی در کار من وجود ندارد …

خیلی ساده ؛ من طرحم را به 1200 نفر نشان دادم ،

نهصد نفرشان قاطعانه گفتند : نه!

و  سیصد نفر به آن توجه کردند ،

هشتاد و پنج نفرشان  نظر مثبتی داشتند ولی در عمل هیچ کاری نکردند ،

سی نفر از آنان طرح را جدی گرفتند،

و یازده نفرشان با سرمایه گذاری در طرح  من را مولتی میلیاردر کردند …بیل گیتس

صبحانه = 1 فنجان قهوه + 1 حبه قند + 1 ورق نان تست

ناهار = 4 لیوان آب میوه ( آب سیب یا هویج بهتر است ) + 1 لیوان ماست کم چرب

شام = 2 عدد تخم مرغ آب پز + 2 عدد هویج پخته و رنده شده + 1 قاشق غذاخوری پنیر

دستور روز یازدهم رژیم لاغری کانادایی

آدم های موفق، همیشه به دنبال فرصت هایی برای کمک به دیگران هستند.

افراد ناموفق همیشه می پرسند : ” این کار، چه سودی برای من دارد؟ “برایان تریسی

صبحانه = 1 فنجان قهوه + 1 حبه قند + 1 ورق نان تست

ناهار = 1 عدد ماهی پخته یا کباب شده + 1 قاشق چایخوری کره +  1 قاشق غذاخوری ابلیمو

شام = 1/2 سینه مرغ + کاهو + کرفس

دستور روز دوازدهم رژیم لاغری کانادایی

من بسیار به شانس و اقبال عقیده دارم ؛

و متوجه شده ام هرچه بیشتر پشتکار داشته باشم و تلاش کنم ،

بیشتر شانس می آورم .

صبحانه = 1 لیوان چای + 2 عدد خرما

ناهار = 2 عدد تخم مرغ سفت آب پز + 1 عدد هویج پخته

شام = 1/2 سینه مرغ پخته یا کباب شده + کاهو + کرفس

دستور روز سیزدهم رژیم لاغری کانادایی

 موفقیت ؛ مجموعه ای از تلاش های کوچک روزانه است … 

صبحانه = 1 لیوان شیر

ناهار = 200 گرم گوشت یا مرغ پخته یا کباب شده + گوجه فرنگی + کاهو + سس آبلیمو

شام = 1 کاسه سوپ ساده آب مرغ یا آب گوشت + 2 عدد نان تست + 2 عدد میوه

دستور روز چهاردهم رژیم لاغری کانادایی

هیچکس قفل بدون کلید نمیسازد

بنابراین خدا مشکلات را بدون راه حل قرار نداده

پس با مشکلات خود ، با اعتماد به نفس بالا برخورد کنید . . .

صبحانه = 1 لیوان چای + 1 ورق نان تست + 1 قاشق چایخوری عسل

ناهار = 5 ورق کالباس مرغ + 2 ورق نان تست + عدد گوجه فرنگی + 1 عدد خیارشور

شام = 1/2 سینه مرغ پخته یا کباب شده + کاهو + خیار + گوجه فرنگی + 1 عدد میوه

دستور روز پانزدهم رژیم لاغری کانادایی

ایستادگی کن ،

ایستادگی کن ؛

و ایستادگی کن …

و به یاد داشته باش که لشکری از کلاغها ، جرات نزدیک شدن به مترسکی که ایستادگی را فقط به نمایش می گذارد  ندارند.

صبحانه = 1 لیوان شیر

ناهار = گوشت یا مرغ پخته یا کباب شده + خیار + گوجه فرنگی

شام = 1 کاسه سوپ ساده آب مرغ یا آب گوشت + 2 ورق نان تست + 2 عدد میوه

امیدوارم که برنامه خوب پیشرفته باشه و تاثیر خودش رو گذاشته باشه

نکاتی مفید برای کاهش وزن

برای هر روز یک جمله امیدوارکننده گذاشتیم تا انرژی بگیرید

بعد از 15 روز میتونید بصورت معمول غذا میل کنید حتی شیرینی اما به اندازه ی کم اگه وزنتون تا 6 یا 10 ماه بعدش به اندازه 2 کیلو برگشت فقط 3 روز رژیم نگهدارنده رو بگیرید تا به وزن اولتون برگردین حتما در طول روز 5 لیوان آب بنوشید

حواستان باسد که جای چای و قهوه نباید عوض بشه

اگه کامل رژیم لاغری کانادایی  رو انجام بدید  8تا 10 کیلو وزن و 10تا15 سانت سایز کم میکنید

در طول رژیم لاغری کانادایی باید چه ورزشی را انجام دهیم؟

یک خبر خوب —->آیا میدانید که روزی 6 نوبت و هربار 11 نفس عمیق که معادل 3 کیلومتر دویدن است .

پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید و شکم و باسن را منقبض کنید  به وسیله ی بینی ریه ها را پر از هوا کنید و به آرامی دستها را بالا ببرید و تا 10 بشمارید بعد از راه دهان تمام هوا را خارج کنید و به آرامی دستها را پایین بیاورید هنگام خارج کردن هوا از ریه شکم و باسن را آزاد کنید

در این رژیم شاید باید برای بعضی غذاها توضیحاتی داده شود که در زیر با مفاهیم آشنا می شوید

سس آبلیمو چیست؟

سس آبلیمو مخلوطی از 2 قاشق ماست و یک قاشق روغن زیتون و یک قاشق آبلیمو و نمک و فلفل است

سوپ مرغ از چه موادی تهیه شده است؟

یک لیوان آب مرغ را با نصف فنجان سیب زمینی خرد شده مخلوط کنید و به آن یک فنجان هویج خرد شده اضافه کنید و نصف فنجان نخودفرنگی را هم فراموش نکنید.به آن کمی نمک و آبلیمو هم بزنید

لیست غذاهایی که به جای گوشت قرمز و مرغ و ماهی و تخم مرغ میتوانید از آنها استفاده کنید

بورانی کدو : 2 عدد کدوی متوسط را حلقه حلقه کرده یک عدد گوجه فرنگی خرد شده و یک قاشق روغن مایع به آن اضافه کرده پخته با یک لیوان ماست بدون چربی میل کنید

بورانی اسفناج : نیم کیلو اسفناج را با کمی نمک پخته با یک لیوان ماست کم چرب میل نمایید

عدسی : یک فنجان عدس پخته را با کمی آبلیمو میل نمایید

گل کلم : یک چهارم گل کلم متوسط را با یک قاشق روغن جامد و یک لیوان آب و یک قاشق رب گوجه فرنگی پخته و میل نمایید

سالاد کرفس : یک لیوان کرفس خرد شده را به همراه کاهو و یک عدد گوجه فرنگی به همراه سس آبلیمو میل نمایید

رژیم لاغری کانادایی

 • عباس زادعلی

آموزش و دستور پخت و طرز تهیه “ته چین مرغ” برای 4 نفر

چهارشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۵:۵۴ ب.ظ

آموزش و دستور پخت و طرز تهیه “ته چین مرغ” برای 4 نفر

,ته چین مرغ,ته چین مرغ برای 4 نفر,ته چین مرغ در پلوپز,ته چین مرغ شف طیبه,ته چین مرغ روی گاز,ته چین مرغ در قابلمه,ته چین مرغ قالبی در فر,ته چین مرغ و قارچ,ته چین مرغ برای دو نفر,ته چین مرغ قالبی

  decoration-rice-(69)

مواد لازم برای تهیه ته چین مرغ

برنج 3 لیوان

تخم مرغ 3 عدد

زرشک یک لیوان

ماست چکیده 1 لیوان متوسط

سینه مرغ 2 عدد یا 300 گرم

کره 5 قاشق غذا خوری

روغن نصف لیوان

زعفران دم کرده 5 قاشق غذا خوری

نمک و فلفل به مقدار لازم

decoration-rice-(71)

طرز تهیه ته چین مرغ

ابتدا 3 لیوان برنج را با چند لیوان آب و مقداری نمک داخل قابلمه بریزید و روی حرارت بگذارید تا بجوشد سپس با آب ولرم آبکشی کنید(فراموش نکنید که برنج را زمانی آبکشی کنید که وقتی دانه برنج را میان دو انگشت میفشارید اطراف آن نرم و مغز آن کمی خام باشد).سپس مرغ را همراه 3 لیوان آب و نمک و فلفل با حرارت ملایم بپزید تا آب ان کامل بخار شود. سپس مرغ پخته شده را تکه تکه کنید;زرشک ها به مدت یک ساعت در آب خیسانده شوندسپس در 2 قاشق غذاخوری کره سرخ شده و مرغ را به ان اضافه کنید.حالا باید برنج ها را که قبلا آبکشی شده اند را به دوقسمت مساوی تقسیم کنید.قسمت اول را با 3 تخم مرغ،ماست چکیده و 2 قاشق زعفران و نصف روغن خوب مخلوط کنید و قسمت دوم را با 3 قاشق زعفران کمی نمک و نصف دیگر روغن مخلوط کنید.حالا وقت چرب کردن دیواره های قابلمه است.نصف برنج های مخلوط به تخم مرغ را در قابلمه بریزید و با کفگیر خوب فشار دهید تا واد خوب فشرده شوند. لایه ای از مرغ های تکه شده بریزید و کمی زرشک سرخ شده بپاشید ، بقیه برنج های تخم مرغی را روی لایه قبلی گذاشته و فشار دهید تا مواد منسجم شوند.روی لایه بعدی بقیه تکه های مرغ و زرشک سرخ شده را بریزید سپس برنج زعفرانی را روی مرغ ها بریزید و خوب فشار دهید ؛ باقی مانده کره را داغ کرده و روی برنج ها بریزید ، قابلمه را روی حرارت ملایم قرار دهید ،

decoration-rice-(70)

بسته به نوع حرارت بین 1 – 2 ساعت برای آماده شدن ته چین زمان مورد نیاز است و این کاملا به حرارت شما ربط دارد.سعی کنید حرارت زیاد نباشد.پس از آماده شدن ته چین را در ظرف برگردانید و برش بزنید.روی ته چین را می توانید با زرشک باقیمانده تزیین نمایید

ته چین مرغ

 • عباس زادعلی

طریقه خواندن و کیفیت نماز آیات به طور ساده

چهارشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۱:۴۳ ق.ظ

طریقه خواندن و کیفیت نماز آیات به طور ساده

نماز آیات,نماز آیات چند رکعت است,نماز آیات چیست,نماز آیات چگونه خوانده می شود,نماز آیات برای ماه گرفتگی,نماز آیات نحوه خواندن,نماز آیات چگونه بخوانیم,نماز آیات چند قنوت دارد؟,نماز آیات اهل سنت,نماز آیات زلزله,نماز آیات چند رکعت است,نماز آیات چند رکعت است و چگونه خوانده می شود,فلسفه نماز آیات چیست؟

نماز آیات

نماز آیات یک نماز خاص است که در سه صورت خواندنش واجب است

1-کسوف یا خورشید گرفتگی

2-خسوف یا ماه گرفتگی

این دو مورد اگر کم هم باشند و شخص حتی نترسد باید نماز آیات را به جا آورد

3-زلزله بنا بر احتیاط واجب حتی اگر شخص نترسد نماز آیات بر او واجب است

اما در رعد و برق، و بادهای سیاه و سرخ، و مانند اینها از آیات آسمانی در صورتی که بیشتر مردم بترسند، و همچنین در حوادث زمینی مانند فرو رفتن زمین، و افتادن کوه که موجب ترس اکثر مردم شود ـ بنا بر احتیاط مستحب ـ نماز آیات ترک نشود و بهتر است خوانده شود

طریقه خواندن نماز آیات

روش اول بعد از نیت و تکبیره الاحرام، حمد و سوره خوانده شود و به رکوع برود، سپس سر از رکوع برداشته و دوباره حمد و سوره را بخواند و به رکوع رود و باز سر از رکوع بردارد و حمد و سوره بخواند و به رکوع رود و سپس سر از رکوع بردارد و همین طور ادامه دهد تا یک رکعت پنج رکوعى که قبل از هر رکوعى حمد و سوره خوانده است انجام دهد، سپس به سجده رفته و دو سجده نماید و بعد براى رکعت دوم قیام کند و مانند رکعت اول انجام دهد و دو سجده را بجا آورد و بعد از آن تشهد بخواند و سلام دهد.

روش دوم خواندن نماز آیات

بعد از نیت و تکبیرهالاحرام، حمد و یک آیه (البته احتساب بسم‌الله به عنوان یک آیه خلاف احتیاط است) از سوره ‏اى را قرائت کرده و رکوع کند، سپس سر از رکوع بردارد و آیه دیگرى از آن سوره را بخواند و به رکوع رود، و بعد سر از رکوع برداشته و آیه دیگرى از همان سوره را قرائت نماید و همین طور تا رکوع پنجم ادامه دهد تا سوره ه‏اى که پیش از هر رکوع، یک آیه از آن را قرائت کرده، قبل از رکوع آخر تمام شود.سپس رکوع پنجم را بجا آورد و به سجده رود، و پس از اتمام دو سجده، براى رکعت دوم قیام نماید و حمد و آیه ‏اى از یک سوره را بخواند و به رکوع برود و همین طور مانند رکعت اول ادامه دهد تا تشهد بخواند و سلام دهد و چنانچه بخواهد براى هر رکوعى به یک آیه از سوره‏ اى اکتفا کند، نباید سوره حمد را بیش از یک مرتبه در اول آن رکعت بخواند.

نماز آیات , نماز آیات چگونه خوانده می شود , طریقه و طرز خواندن و کیفیت خواندن نماز آیات

نکاتی در مورد نماز آیات

اگر همزمان همان کسوف شود و هم زلزله باید دو نماز آیات خوانده شود

اگر چند نماز آیات بر عهده شماست و می خواهید قضای آنها را به جا آورید لازم نیست به زلزله یا کسوف بودن آن اشاره کنید

فقط در نقطه ای که زلزله یا کسوف شده مردم باید نماز آیات به جا آورند

وقت شروع در نماز آیات برای کسوف و خسوف، موقعی است که خورشید یا ماه شروع به گرفتن میکند، و تا زمانی که به حالت طبیعی برنگشته ادامه دارد (اگرچه بهتر آن است که به‌قدری تأخیر نیندازند که شروع به باز شدن کند)، ولی تمام کردن نماز آیات را می‌توان تا بعد از باز شدن خورشید، یا ماه تأخیر انداخت.

اگر خواندن نماز آیات را به ‌قدری تأخیر بیندازد که خورشید یا ماه شروع به باز شدن کند، نیت ادا مانعی ندارد، ولی بعد از باز شدن تمام آن، نماز قضا می‌شود.

اگر مدت گرفتن خورشید یا ماه، به‌اندازه خواندن یک رکعت نماز یا کمتر باشد، نمازی که میخواند ادا است، و همچنین است اگر مدت گرفتن آنها بیشتر باشد. ولی انسان نماز را نخواند تا به‌اندازه خواندن یک رکعت یا کمتر به آخر وقت آن مانده باشد، در این صورت نماز آیات واجب و اداء است.

اگر گرفتن خورشید یا ماه را نداند، و بعد از باز شدن بفهمد که تمام آن گرفته بوده، باید قضای نماز آیات را بخواند، ولی اگر بفهمد مقداری از آن گرفته بوده، قضا بر او واجب نیست.

اگر در وقت نماز یومیه نماز آیات هم بر انسان واجب شود، چنانچه برای هر دو نماز وقت دارد، هرکدام را اوّل بخواند اشکال ندارد، و اگر وقت یکی از آن دو تنگ باشد، باید اوّل آن را بخواند، و اگر وقت هر دو تنگ باشد، باید اوّل نماز یومیه را بخواند.

اگر زن در حال حیض یا نفاس باشد و خورشید یا ماه گرفتگی شود، یا زلزله اتفاق بیفتد، نماز آیات بر او واجب نیست و قضا هم ندارد.

چیزهایی که در نمازهای یومیه واجب و مستحب است، در نماز آیات هم واجب و مستحب میباشد

اگر در نماز آیات شک کند که چند رکعت خوانده و فکرش به‌جایی نرسد، نماز باطل است.

هر یک از رکوع‌های نماز آیات رکن است، که اگر عمداً کم یا زیاد شود نماز باطل است. و همچنین است اگر اشتباهاً کم شود، و یا ـ بنا بر احتیاط ـ اشتباهاً زیاد شود.

نماز آیات , نماز آیات چگونه خوانده می شود , طریقه و طرز خواندن و کیفیت خواندن نماز آیات

چرا باید نماز آیات بخوانیم؟

یکی از دلایل خواندن نماز آیات مبارزه با خرافات است که مردم بدانند کسوف ربطی به قهر خورشید ندارد و تنها نشانه ای از قدرت خداست.یکی از دلایل دیگر یادآوری قیامت است.دلیل دیگر توجه بیشتر به خداوند است

نماز آیات

 • عباس زادعلی

معنی اسم رایان

سه شنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۳۶ ب.ظ

معنی اسم رایان

رایان , معنی رایان , معنی اسم رایان , رایان به چه معناست

رایان , معنی رایان , معنی اسم رایان , رایان به چه معناست

به گزارش بی اس ام اس رایان یک نام پسرانه است که دقیقا معلوم نیست به کدام زبان و منطقه تعلق دارد.رایان یک نام بین المللی است و در همه جای دنیا افرادی با این نام را می توانیم پیدا کنیم.از فوتبالیست های معروف می توانیم به رایان گیگز اشاره کنیم که سالها در منچستر یونایتد بازی کرد و ولزی است.همچنین می توانیم به رایان توماس گاسلینگ  هنرپیشه و موزیسین کانادایی است.و همچنین هنرپیشه آمریکایی رایان گازمن اشاره کرد.عده ای معتقدند که رایان نام پارسی است و معنای آن اندیشمند است.معنی ایرلندی آن شاه است و معنی انگلیسی آن دری از درهای بهشت است.در ایران قدیم به مردان رایان می گفتند. نام کوهی است در حجاز.و بیشتر به شاهزاده کوچولو معروف است.

در زیر چند عکس از شخصیت های معروف با اسم رایان می بینیم

رایان , معنی رایان , معنی اسم رایان , رایان به چه معناست

رایان گیگز بازیکن و کاپیتان پر افتخار منچستر یونایتد و تیم ملی ولز

رایان , معنی رایان , معنی اسم رایان , رایان به چه معناست

رایان گازمن هنرپیشه امریکایی

رایان , معنی رایان , معنی اسم رایان , رایان به چه معناست

رایان توماس گاسلینگ هنرپیشه و موزیسین کانادای

معنی رایان

 • عباس زادعلی

سیاتیک چیست و چگونه روی کمر تاثیر دارد؟

سه شنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۱:۲۸ ق.ظ

سیاتیک چیست و چگونه روی کمر تاثیر دارد؟

سیاتیک,بیماری سیاتیک,سیاتیک در بارداری,علائم سیاتیک,درمان سیاتیک,درمان سیاتیک با طب سوزنی,مواد غذایی مناسب برای درمان سیاتیک,سیاتیک را چگونه درمان کنیم,سیاتیک در کودکان,سیاتیک در بزرگسالان,سیاتیک در نوزادان,سیاتیک در بهار,سیاتیک در تابستان,سیاتیک در پاییز,سیاتیک در زمستان,آشنایی با سیاتیک,همه چیز در مورد سیاتیک,سیاتیک واگیردار است,سیاتیک و درمان آن,ورزشهای مناسب برای درمان سیاتیک

سیاتیک چیست. اگر ناگهان دچار کمردرد ی شده اید که همراه با آن درد به باسن و پشت ران و ساق شما هم انتشار پیدا میکند به احتمال زیاد دچار وضعیتی شده اید که به آن سیاتیک Sciatica میگویند. سیاتیک به درد های تیر کشنده ای میگویند که از پشت باسن شروع شده و به پشت ران و ساق و گاهی کف پا تیر میکشد.

  سیاتیک ، درمان سیاتیک , سیاتیک پا , سیاتیک کمر , سیاتیک چیست

علت سیاتیک چیست

سیاتیک بیشتر در سنین 50-30 سالگی بوجود میاید و علت عمده آن پاره شدن دیسک بین مهره ای است. بدنبال وارد شدن فشار بیش از حد به ستون مهره، قسمت حلقوی محیطی دیسک ( آنولوس فیبروزوس) پاره شده و قسمت مرکزی ( نوکلئوس پولپوزوس) از بین شکاف پارگی به بیرون راه پیدا میکند. این قسمت بیرون زده را هرنی یا فتق میگویند.

 

 سیاتیک ، درمان سیاتیک , سیاتیک پا , سیاتیک کمر , سیاتیک چیست

سیاتیک چیست و چگونه روی کمر تاثیر دارد؟

مهمترین مشکلی که در فتق دیسک بوجود میاید اینست که قسمت بیرون زده به  ریشه های عصبی که در حال بیرون آمدن از نخاع و مهره هستند فشار وارد میکند. همچنین تماس مواد شیمیایی تشکیل دهنده قسمت ژلاتینی دیسک با ریشه های عصبی موجب تحریک و التهاب آنها میشود. این فشار و التهاب عصب موجب بروز علائم سیاتیک میگردد. در ستون مهره کمری این تغییرات بیشتر در دیسک بین مهره های 3 و 4 و دیسک بین مهره های 4 و 5 ایجاد میشود.

هرنی یا فتق دیسک معمولاً بعد از فعالیت هایی مانند بلند کردن یا هل دادن جسم سنگین یا خم شدن یا چرخیدن ناگهانی بوجود میاید. بطور متوسط از هر 50 نفر یک نفر در طول عمرش دچار هرنی دیسک میشود و از این تعداد در 25-10 درصد آنها علائم بیماری ممکن است بیش از شش ماه ادامه یابد.

سیاتیک چیست و چگونه روی کمر تاثیر دارد؟

 • عباس زادعلی

سری جدید عکس های گلوریا هاردی بازیگر دورگه

سه شنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۲:۲۰ ق.ظ
 • عباس زادعلی

دانلود عکس های زیبا و عاشقانه متن دار

,دانلود عکس,دانلود عکس عاشقانه,دانلود عکس از اینستاگرام,دانلود عکس دختر,دانلود عکس پروفایل,دانلود عکس گل,دانلود عکس های عاشقانه,دانلود عکس پروفایل اینستاگرام,دانلود عکس نوشته,دانلود عکس خنده دار,دانلود عکس عاشقانه Hd,دانلود عکس عاشقانه جدید,دانلود عکس عاشقانه غمگین,دانلود عکس عاشقانه دختر و پسر,دانلود عکس عاشقانه با کیفیت Hd,دانلود عکس عاشقانه برای موبایل,دانلود عکس عاشقانه خفن,دانلود عکس عاشقانه متن دار,دانلود عکس عاشقانه Full Hd,دانلود عکس از اینستاگرام در ویندوز,دانلود عکس از اینستاگرام با کامپیوتر,دانلود عکس از اینستاگرام در ایفون,دانلود عکس از اینستاگرام اندروید,دانلود عکس از اینستاگرام در اندروید,دانلود عکس از اینستاگرام برای آیفون,دانلود عکس از اینستاگرام ایفون,دانلود عکس از اینستاگرام در گوشی,دانلود عکس از اینستاگرام برای Pc,دانلود عکس دختر کره ای,دانلود عکس دخترونه,دانلود عکس دختر ایرانی,دانلود عکس دختر خوشگل,دانلود عکس دختر خوش اندام,دانلود عکس دختر ایرانی خوشگل,دانلود عکس دختر زیبا,دانلود عکس دختر برهنه,دانلود عکس دختر با کیفیت Hd,دانلود عکس پروفایل پسرانه,دانلود عکس پروفایل تلگرام,دانلود عکس پروفایل اینستا,دانلود عکس پروفایل اینستاگرام دیگران,دانلود عکس پروفایل دخترونه,دانلود عکس پروفایل وایبر,دانلود عکس پروفایل واتساپ,دانلود عکس پروفایل لاین,دانلود عکس گل زیبا,دانلود عکس گل رز,دانلود عکس گلهای زیبا,دانلود عکس گل با کیفیت Hd,دانلود عکس گل های عاشقانه,دانلود عکس گلشیفته فراهانی,دانلود عکس گلشیفته,دانلود عکس گل نرگس,دانلود عکس گل مریم,دانلود عکس های عاشقانه بدون سانسور,دانلود عکس های عاشقانه با کیفیت Hd,دانلود عکس های عاشقانه جدید,دانلود عکس های عاشقانه دختر و پسر,دانلود عکس های عاشقانه غمگین,دانلود عکس های عاشقانه,دانلود عکس های عاشقانه با کیفیت بالا,دانلود عکس های عاشقانه برای موبایل,دانلود عکس های عاشقانه Hd,دانلود عکس پروفایل اینستاگرام اندروید,دانلود عکس پروفایل در اینستاگرام,برنامه دانلود عکس پروفایل اینستاگرام,دانلود عکس پروفایل از اینستاگرام,نرم افزار دانلود عکس پروفایل اینستاگرام,دانلود برنامه ذخیره عکس پروفایل اینستاگرام,چگونه عکس پروفایل اینستاگرام را دانلود کنیم,دانلود تصاویر پروفایل اینستاگرام,دانلود عکس نوشته های زیبا,دانلود عکس نوشته های غمگین,دانلود عکس نوشته های عاشقانه,دانلود عکس نوشته غمگین,دانلود عکس نوشته زیبا,دانلود عکس نوشته مادر,دانلود عکس نوشته عاشقانه,دانلود عکس نوشته دار,دانلود عکس نوشته های خنده دار,دانلود عکس خنده دار جدید,دانلود عکس خنده دار Hd,دانلود عکس خنده دار برای فیس بوک,دانلود عکس خنده دار برای موبایل,دانلود عکس خنده دار ایرانی,دانلود عکس خنده دار با کیفیت,دانلود عکس خنده دار متحرک,دانلود عکس خنده دار خفن,دانلود عکس خنده دار بچه

بی اس ام اس —-> عکس —> دانلود عکس

برای دیدن عکس ها به ادامه مطلب بروید

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

دلتنگ که باشی ساده ترین حرفها اشکت را در می آورند(دانلود عکس عاشقانه) تو که جای خود داری

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

عشق داغ من عشق ماه من اشتباه من اتفاق من (دانلود عکس از اینستاگرام) یه علاقه تو یه علاقه من

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

قهر که می کنید مواظب فاصله ها باشید( دانلود عکس دختر )بعضی ها همین حوالی منتظر جای خالی برای نشستن میگردند

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

با تو و عشق تو زنده بودم    بعد تو، من خودم هم نبودم

دانلود عکس پروفایل

   بهترین شعر هستی رو باتو….مانده بودی اگر میسرودم

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

 شاید یک روز،یک نفر،یک جوری آدم را بخواهد که

دانلود عکس گل

خواستنش به این راحتی ها تمام نشود! سیلویا پلات

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

دانلود عکس های عاشقانه

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

نزدیکم به تو مانند اسفند به فروردین

دانلود عکس پروفایل اینستاگرام

دوری از من مانند فروردین تا اسفند

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

دیدی کسی زود وابسته شد

دانلود عکس نوشته

بدون که خیلی تنهاست ……

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

یک رفتن هایی هست که تمام شعرهای دنیا

دانلود عکس خنده دار

را به پایش بریزی برنمی گردد

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

 همیشه کسانی هستند که در نهایت دلتنگی نمی توانیم آنها را در آغوش بگیریم.

دانلود عکس خنده دار برای فیس بوک

بدترین اتفاق شاید همین باشد …..ایلهان برگ

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

 اصلا برود ایدز بگیرد به درک ….

دانلود عکس پروفایل اینستاگرام دیگران

من را بگذارد بمیرد،به درک علیرضا آذر

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

 در زندگی لحظاتی پیش می آید که انسان نه کسی را دوست دارد

دانلود عکس پروفایل دخترونه

و نه دلش می خواهد کسی او را داشته باشد.علی محمد افغانی

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

دانلود عکس پروفایل وایبر ای دل تنها چیه جشم انتظاری؟ محسن یگانه

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

تویی آن آسمان صاف و روشن

دانلود عکس پروفایل واتساپ

من این کنج قفس مرغی اسیرم فروغ فرخزاد

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

وقتی تنهاییم دنبال عشق می گردیم پیدایش که کردیم دنبال عیب هایش می گردیم وقتی که از دستش دادیم

دانلود عکس پروفایل لاین

در تنهایی دنبال خاطراتش می گردیم مراقب قلبها باشیم هیچ چیز آسان تر از قلب نمی شکند..ژان پل سارتر

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

خودم را دوست می دارم همه جا همراهم بوده است همه جا یک بار نگفت حاضر نیستم با تو بیایم آمد و هیچ نگفت

دانلود عکس گل زیبا

حرف نزد گفتم و او شنید رنجش دادم و تحمل کرد خودم را سخت دوست می دارم علیرضا روشن

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

این که تمام عشقت را به کسی بدهی،تضمینی بر این نیست

دانلود عکس های عاشقانه بدون سانسور

که او هم همین کار را بکند.گابریل گارسیا مارکز

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

دانلود عکس عاشقانه غمگین شاید منو دیوونه کردی که عاشق این حال و روزم

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

غمگینم … همانند دلقکی که روی صحنه جشمش به عشقش افتاد

دانلود عکس های عاشقانه با کیفیت Hd

که با معشوقشبه او می خندیدند…..!

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

دور از تو در این شهر مرا همنفسی نیست

فریاد کنم از دل و فریاد رسی نیست

دل شاد به مهرِ دگری کِی شود ای دوست؟

گلشن که اقامتگه هر خار و خَسی نیست

ما را نفس از هجر به لب آمد و مَردُم،

گویند که این عشقِ تو هم جُز نفسی نیست

دانلود عکس های عاشقانه جدید

ای آه بسوزان زِ شرر سینه ی ما را

کاین سینه برای دلِ ما جُز قفسی نیست

گفتم به دل از همهمه در سینه چه غوغاست؟

گفتا که در این خانه بجز دوست کسی نیست

من غرقِ تمنّا و تو در ساحلِ غفلت

افسوس… دگر بر تو مرا دسترسی نیست

 

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

 اگر بیش از حد وقت خود را صرف بودن با کسیکنید که با شما مانند یک گزینه رفتار میکند،

دانلود عکس پروفایل اینستا

شانس یافتن کسی که با شما مانند یک اولویت رفتار کند را از دست خوامید داد.

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب

دانلود عکس پروفایل تلگرام

در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

من از تو زنده و می میرم از تو

دانلود عکس از اینستاگرام برای آیفون

اگر از تو به خودسوزی رسیدم

اگر از درد تو خسته ترینم

تو را می بخشم ای مغرور ای مرد

تو را می خواهم ای مرحم ای درد

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

دانلود عکس پروفایل پسرانه الان که میخوامت کجایی؟

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

 آهای روزگار جایزه اسکار حق توست

دانلود عکس دختر زیبا

که سالهاست ما رو فیلم خودت کردی!!!!

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

دانلود عکس دختر ایرانی خوشگل زود رفتی گلم رفتی داغت موند رو دلم

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

صدا کن مرا …صدای تو خوب است.صدای تو سبزینه ی

دانلود عکس دختر خوش اندام

آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمت حزن می روید….!!!

دانلود عکسدانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

دانلود عکس دختر خوشگل خیره نخواهم شد به هیچ چشمی به حرمت قربت نگاهت

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

دانلود عکس دختر ایرانی چرا رفتی چرا من بی قرارم

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

به او بگویید دوستش دارم به او که گل همیشه بهار من است   به او که قشنگترین

دانلود عکس دخترونه

بهانه برای بودن من است به او که عشق جاودانه من است

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

بعضی انسان ها هر کاری کنید دوستتان نخواهند داشت و برخی هم،هرکاری کنید

دانلود عکس عاشقانه دختر و پسر

دست از دوست داشتنتان برنخواهند داشت.جایی روید که عشق حضور دارد!!

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

آدمها وقتی از هم دور میشن که دارند

دانلود عکس دختر کره ای

به کس دیگری نزدیک میشن.شک نکن..

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

دانلود عکس از اینستاگرام برای Pc هیچ کس تنهاییم را حس نکرد

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

دانلود عکس عاشقانه جدید بیزار باش از معشوقی که اسم هرزگی هایش را بگذارد آزادی

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

دانلود عکس نوشته زیبا تو صبح باش!من تمام شب های تاریخ را تاب می آورم!

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

دانلود عکس نوشته مادر بی معرفت عالم میشم ولی نمیزارم کسی بهم بگه آویزون

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

دانلود عکس از اینستاگرام در گوشی وقتی به من فکر میکنی حس می کنم از راه دور

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

بدترین درد مردن نیست دل بستن

دانلود عکس از اینستاگرام ایفون

به کسی ست که سهم تو نیست.

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

کسی را دوست دارم که انقدر برایم کسی است

دانلود عکس از اینستاگرام در اندروید

که نگاهم دیگر دنبال کسی نیست

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

دانلود عکس از اینستاگرام اندروید آغوش تو چقدر به من می آید…!

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

وقتی تو هستی لحظه ها نیستند و گذر زمان در دستان یخ زده من است

دانلود عکس از اینستاگرام در ایفون

تو باشی دیگر هیچ نمی خواهم

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

دانلود عکس از اینستاگرام با کامپیوتر نمیدونم چم شده…ولی اصلا خوب نیستم

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

دانلود عکس از اینستاگرام در ویندوز تو همونی که نبودن با تو یک نفس توی هر لحظه هراس منه

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

دانلود عکس عاشقانه Full Hd عشق یعنی نرسیدن

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

می دونم …واسه من دیگه توی قلب تو جانیست دانلود عکس عاشقانه خفن

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

دانلود عکس عاشقانه متن دار نه نرو تنهام نزار من عاشقتم دیوونه وار

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

گرمای حضورت برف را هم آب می کند امسال

دانلود عکس عاشقانه برای موبایل

زمستان نخواهم داشت در کنار تو …

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

سخت است فراموش کردن کسی که با او

دانلود عکس عاشقانه با کیفیت Hd

همه چیز و همه کس را فراموش میکردم…!

دانلود عکس , دانلود عکس از اینستاگرام , دانلود عکس پروفایل , دانلود عکس عاشقانه گل دختر پسر

دانلود عکس

 • عباس زادعلی

همه آنچه باید از بیماری نقرس بدانید

دوشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۲:۱۱ ب.ظ

همه آنچه باید از بیماری نقرس بدانید

نقرس , بیماری نقرس , درمان نقرس , نقرس مرض , نقرس چیست

بیماری نقرس چیست؟ نقرس یکی از انواع بیماری های ورم مفاصل می باشد که با درد همراه است. نقرس در اثر افزایش اسید اوریک در خون به وجود می آید. یکی از عوامل افزایش دهنده ی اسید اوریک، دریافت زیاد مواد غذایی حاوی اسید آمینه ی “پورین” است.
اسید اوریک اضافی موجود در خون به شکل کریستال هایی در مفاصل ته نشین شده و باعث قرمزی، متورم و گرم شدن، درد و التهاب یک یا چند مفصل می گردد که بیشتر در انگشت شست پا، پاشنه پا، قوزک پا، زانو و آرنج ظاهر می شود.
حدود 95 درصد از مردان و 5 درصد از زنان دچار نقرس می شوند. زنان قبل از یائسگی، جزو گروه درگیر با نقرس می باشند.

همه آنچه باید از بیماری نقرس بدانید

عواملی که موجب افزایش اسید اوریک و ایجاد نقرس می شوند:
1- افزایش تولید اسید اوریک به وسیله بدن
2- کاهش خروج اسید اوریک توسط کلیه ها
3- افزایش دریافت غذاهای پورین
4- بیماری های حاد
5- ضربه روحی
6- جراحی
7- تب
8- کمبود آب بدن
9- خوردن بیش از حد شام
10- بعضی از داروها مانند: آسپرین

نقرس , بیماری نقرس , درمان نقرس , نقرس مرض , نقرس چیست

آیا شما در معرض خطر هستید؟
بعضی مشکلات احتمال بروز نقرس را افزایش می دهند. این مشکلات و بیماری ها شامل: افزایش فشار خون، دیابت نوع 1 و 2، کلسترول بالا، مشکلات گوارشی، کاهش توده عضلانی، چاقی، مصرف غذاهای پورین دار، گرسنگی یا کم خواری، بیماری های کلیوی و لوسمی (سرطان خون) و پسوریازیس (نوعی بیماری پوستی) و ناهنجاری در هموگلوبین.

همه آنچه باید از بیماری نقرس بدانید

علائم بیماری نقرس
علامت مشخصه این بیماری ورم، قرمزی و درد شدید مفصل شست پاست؛ البته ممکن است این بیماری با ورم و درد مفاصل دیگر مثل مچ پا یا زانو هم خود را نشان دهد ولی حالت اول بسیار شایع تر است.
در صورتی که اسیداوریک زیادی در بدن به مدت مدید وجود داشته باشد حتی ممکن است این بلورها در بافت کلیه رسوب کنند و کل بدنه کلیه را تخریب و بیمار را دچار نارسایی کامل کلیه ها کنند.

همه آنچه باید از بیماری نقرس بدانید

در افراد دچار نقرس رسوب بلورهای اسیداوریک در بافت های دیگر بدن مثل زیر پوست بخصوص پوست آرنج و مچ دست به صورت برجستگی دیده می شود که می تواند باعث التهاب بورس مفاصل و درد شود. این برجستگی های زگیل مانند می توانند در لاله گوش هم دیده شوند که علامت خاص نقرس است.

نقرس , بیماری نقرس , درمان نقرس , نقرس مرض , نقرس چیست

توصیه به افراد مبتلا به نقرس:
– آب زیادی بنوشند( روزی 2 تا 3 لیتر). حتماً 1 لیوان آب، قبل از خواب بنوشند، زیرا این کار به کم شدن اسید اوریک کمک می کند.
– وزن خود را ایده آل و ثابت نگه دارند.
– اگر اضافه وزن دارند، وزن خود را کم کنند، اما برای کاهش سریع وزن نباید گرسنه بمانند یا کم خواری کنند،، زیرا کاهش سریع وزن، باعث افزایش اسید اوریک و به دنبال آن بدتر شدن نقرس می گردد. حداکثر کاهش وزن مجاز 500 گرم در هفته می باشد.
– از خوردن غذاهای پورین دار اجتناب کنند.
– از ریختن روغن زیاد در غذا جدا خودداری کنند.

همه آنچه باید از بیماری نقرس بدانید

درمان های نقرس
1) درمان با گیلاس و توت فرنگی
گیلاس و توت فرنگی شیرین یا ترش، در درمان نقرس بسیار مهم است. شما در حدود 10 تا 25 عدد گیلاس یا توت فرنگی در روز مصرف کنید. این میوه ها اگر تازه باشند بهتر است، ولی کنسرو شده هم ایرادی ندارد.

2) درمان با آب سبزیجات
آب هویج همراه با خیار و چغندر، بهترین درمان کننده نقرس می باشد. روزانه 500 میلی لیتر آب سبزیجات (آب چغندر و آب خیار هر کدام 100 میلی لیتر و آب هویج 300 میلی لیتر) بنوشید.

3) درمان با لوبیا
آب لوبیا را بگیرید و هر روز 150 میلی لیتر از آن را بنوشید.

4) درمان با سیب
سیب به عنوان یکی از بهترین درمان کننده های نقرس شناخته شده است. سیب دارای اسید مالیک می باشد که باعث خنثی کردن اثر اسید اوریک می گردد. پیشنهاد شده که بعد از هر وعده غذا، 1 عدد سیب مصرف شود.

5) درمان با موز
مصرف موز 3 تا 4 عدد در روز برای درمان نقرس پیشنهاد شده است.

6) درمان با لیموترش
ویتامین C به عنوان درمانی برای مفصل دردناک شناخته شده است. نصف لیمو ترش را در 1 لیوان آب بریزید و 3 بار در هفته میل کنید.

7) درمان با میوه
3 تا 4 عدد میوه در روز مصرف کنید.

8) درمان با غذاهای طبیعی
میوه و سبزیجات و دانه ها و یا جوانه ها برای درمان نقرس بسیار مفید می باشد.

9) درمان با آب ولرم

10) درمان با حمام نمک
دو بار در روز پای خود را در آب و نمک بگذارید. برای این کار 250 تا 500 میلی گرم نمک را در آب داغ حل کنید.

11) درمان با هوای تازه، ورزش کردن و کم کردن استرس

نقرس , بیماری نقرس , درمان نقرس , نقرس مرض , نقرس چیست

غذاهایی که فاقد پورین می باشند:
گیلاس، توت فرنگی و آلبالوی تازه (به میزان 250 گرم در روز مجاز شناخته شده است)
موز
گوجه فرنگی
کرفس، بامیه، کلم
جعفری
سبزیجات برگ سبز
آناناس
غذاهای دارای ویتامین C مانند: کلم قرمز، فلفل قرمز، نارنگی، پرتقال و دیگر مرکبات و سیب زمینی
آب میوه و آب
لبنیات کم چرب
کربوهیدرات های پیچیده از قبیل: نان، ماکارونی، برنج، غلات، میوه ها و سبزیجات
شکلات
نوشیدن قهوه یا چای
نوشیدن نوشابه های گازدار
مصرف اسیدهای چرب ضروری از قبیل: تن، ماهی سالمون، آجیل و دانه ها
مصرف سویا به جای گوشت قرمز
کره و یا مارگارین کم چرب
تخم مرغ

غذاهای پورین داری که باعث بروز نقرس نمی شوند، عبارتند از:
گل کلم، مارچوبه ، قارچ ، نخود ، اسفناج ، نان های سبوس دار، مرغ ، بوقلمون و لوبیا (این غذاها بهتر است هفته ای 1 بار مصرف شوند، نه بیشتر!)

همه آنچه باید از بیماری نقرس بدانید

غذاهای دارای پورین کم:
گوشت گوسفند، گوشت گوساله، جگر، قلوه، سالمون، بوقلمون، ماهی قزل آلا و اردک.

غذاهای دارای پورین زیاد:
قلب(دل گوسفند)، شاه ماهی، مخمر، ساردین و نان های شیرین

توصیه های تغذیه ای:
– از زیاد مصرف کردن ویتامین C بپرهیزید، زیرا این ویتامین افزایش دهنده تولید اسید اوریک می باشد.
– از زیاد مصرف کردن ویتامین B3 بپرهیزید (بیشتر از 50 میلی گرم در روز) . زیادی نیاسین جلوی خروج اسید اوریک را از بدن می گیرد.
– از مصرف کردن مکمل های آهن جدا بپرهیزید. زیادی آهن در خون باعث ورود اسید اوریک در مفاصل می باشد.

همه آنچه باید از بیماری نقرس بدانید

 • عباس زادعلی

آب در خواب دیدن به چه معناست و چه تعبیری دارد؟

دوشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۱:۳۷ ق.ظ

آب در خواب دیدن به چه معناست و چه تعبیری دارد؟

دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست اما باید دید آب چه وضعی دارد و دارای چه کیفیتی و کمیتی است . بهترین نوع آب در خواب آب روشن و صاف و کم عمق است که در جوی روان باشد…و سنگریزه های کف جوی یا نهر دیده شود. آب جوی بهتر از آب راکد در برکه یا آبگیر است زیرا جریان روشن آب جریان روشن زندگی بیننده خواب را نشان می دهد و این بهتر می شود اگر در چنین آب روانی ماهی دیده شود . بخصوص ماهی سرخ و سفید از آنگونه که در حوض و استخر نگه می داریم . آب راکد و تاریک اندوه است وغصه و آب لجن آلود ابتلاست. ابتلا به امور دست و پاگیر که زحمت و گرفتاری بوجود می آورند و آرامش را از انسان میگیرند. موج ستمی است که برشما وارد می آید همراه با غصه و نگرانی ولی چنانچه موجی برخاست و شما را ازجای کند و به ساحل یا پایاب افکند پس از چندی تحمل ناراحتی به نجات و آسودگی می رسید. آب صاف و روشن همانطور که گفته شد عیش و شادمانی وعمر دراز است و این بهتر می شود اگر همراه آب روشن و صاف که در جوی روانست راه بروید چون این کامروایی شما را باز می گوید. تعفن آب و تاریکی آن بیماری است.

 تعبیر خواب آب , آب در خواب دیدن

آب در خواب دیدن به چه معناست و چه تعبیری دارد؟

آب سیال و روان ولی زیاد و خروشان مشروط بر اینکه شاهد تماشای آن باشید نه درون آن نشان قدرتی است که با آن رو برو می شوید و با آن رویارو قرار می گیرد. اگر درون چنین آبی غوطه ور می خوردید با زور مندی دست و پنجه نرم می کنید که احتمالا زیانی به شما نمی رساند ولی تمام نیرویتان را صرف می کند و می گیرد. اگر از چنین آبی مانند رودخانه و نهر خروشان یا سیلابی که در مسیل و بستر محدودی روانست عبور کردید و به پایاب مقابل رسیدید از هول و هراس آفتی رهایی می یابید. اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد. یا آب کثیف است یا روشن و صاف. آب کثیف پول ، مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می گردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید.اگر بر زمین آب ریخته شود و جمع شده باشد بطوری که بدون آلودگی پا نتوانید از آن عبور کنید نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می شوید. اگر در حالت خواب اکراه داشتید و نمی خواستید از آن محل آب گرفته بگذرید کاری پیش می آید که مطلوب شما نیست و دست و پاگیر است ولی اگر با اشتیاق خواستید از آنجا بگذرید کاری سرگرم کننده سر راهتان قرار می گیرد که در پایان بی ضرر یا کم ضرر است .

 تعبیر خواب آب , آب در خواب دیدن

آب در خواب دیدن به چه معناست و چه تعبیری دارد؟

اگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه آب می خورید در جشنی عشرت آور و عیش آمیز شرکت می کنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم می برید. آب گرم نوشیدن تحت هیچ شرایطی در خواب خوب نیست و نشانی از بیماری است که باید مراقب صحت و سلامت خود در دو هفته آینده باشید.چنانچه در خواب ببینید که کسی به روی شما آب گرم پاشید یا آب ریخت و آن آب کثیف و آلوده و متعفن بود یک بیماری در پیش دارید و اگر دیدید شما روی کسی آب گرم ریختید آن شخص اگر آشنا و شناخته شده باشد در حق او ستم روا می دارید یا به یکی از بستگان بلا فصل خود آسیب وارد می آورید و اگر آن شخص ناشناس باشد نیتی بد در شما پیدا می شود که بهتر است پرهیز کنید و در روزهای آینده دست به کاری نزنید کهنتیجه بد آن متوجه مردم شود. جوشاندن آب فتنه انگیزی است. سماور پر از آب جوش همسر بد خلق و خشمگین است. کوزه یا سفال پر از آب دوست مهربان است و این دوست می تواند یک زن باشد.اگر کوزه ای پر از آب داشتید و شکستید و آب آن به زمین ریخت در حق دوستی شفیق ناسپاسی می کنید و نعمتی را از دست می دهید . اگر دیدید یکی در مقابل شما با لیوان یا کاسه و یا ظرف دیگری آب می نوشد مجذوب کاری می شوید که فکر می کنید انجام آن به سود شما می تواند باشد. آب ناودان اگر روشن باشد رحمت است و اگر گل آلود و کثیف باشد زحمت است.

آب در خواب دیدن به چه معناست و چه تعبیری دارد؟

 • عباس زادعلی